Odborná skupina Chemické vzdělávání ČSCH

Historie a současnost

Zpracovali: Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. a prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.


V rámci organizačních změn, které proběhly v České společnosti chemické ve druhé polovině padesátých let 20. století byly postupně zakládány odborné skupiny, zaměřené na problematiku dílčích chemických oborů a specializací. V tomto období, jmenovitě v roce 1964, byla též ustavena odborná skupina Výuka chemie, která existuje nepřetržitě do současné doby. V roce 2003 byla v souladu s vývojem v této oblasti přejmenována na odbornou skupinu Chemické vzdělávání. Nový název takto reflektuje potřeby i mimoškolního vzdělávání žáků a studentů či netradiční formy studia.

Vznik odborné skupiny ukázal na potřeby věnovat v aktivitách ČSCH pozornost nejen vývoji v chemických oborech, ale i problematice výuky chemie v širším pojetí. V tomto smyslu založení odborné skupiny nalezlo veškerou podporu tehdejšího předsedy hlavního výboru České společnosti chemické prof. Ing. Dr. Františka Čůty, DrSc. Ve vedení odborné skupiny se postupně vystřídala řada významných osobností české chemie a její didaktiky, byli to prof. RNDr. PhMr. Stanislav Škramovský, DrSc., prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Zýka, DrSc., prof. Ing. Jaromír Vrbský, CSc. a doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Od roku 1998 do současnosti je předsedkyní odborné skupiny prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

Hlavní směry působnosti odborné skupiny se od doby jejího založení výrazně nezměnily. Stěžejní oblasti činnosti odborné skupiny Chemické vzdělávání jsou:

 • účast na aktualizaci a inovaci obsahu učiva chemie na základních a středních školách a ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů
 • modernizace výuky chemie na všech stupních škol s ohledem na vývoj v oblasti prezentace učiva, např. aplikace informačních a komunikačních technologií ve výuce
 • péče o talenty v rámci výuky i mimoškolních aktivit (např. chemická olympiáda)
 • postgraduální vzdělávání učitelů základních a středních škol, např. přednášky, kurzy ale i kombinovaná forma doktorského studia
 • rozvoj didaktiky chemie jako vědního oboru a předmětu vysokoškolského studia učitelů

Odborná skupina Chemické vzdělávání je organizátorem, spoluorganizátorem nebo garantem řady konferencí a seminářů. Je třeba připomenout monotematické konference, zaměřené na didaktiku chemie, které odborná skupina organizovala každoročně v letech 1965 až 1980. Od roku 1981 do současné doby se tato činnost uskutečňuje v rámci samostatné sekce sjezdů České společnosti chemické a Slovenské společnosti chemické, od počátku devadesátých let minulého století pak sjezdu chemických společností.

V šedesátých letech 20. století byla těžištěm činnosti odborné skupiny modernizace učiva chemie a jeho výuky na základních a středních školách. Modernizace učiva vycházela ze soudobých poznatků teoretické chemie (vlnově mechanický model atomu, teorie chemické vazby, struktura a reaktivita sloučenin apod.). V sedmdesátých letech modernizační snahy vyústily v oficiální dokumenty, byly vytvořeny experimentální učebnice a následně ověřovány v praxi. Zkušenosti z těchto aktivit byly diskutovány na konferencích a seminářích odborné skupiny ČSCH.

Osmdesátá léta přinesla již zmíněnou organizační změnu, která přispěla v rámci konferencí k bližším kontaktům mezi chemickými obory a didaktikou chemie, zároveň však ubylo zájemců z řad učitelů základních a středních škol, často z důvodů finančních nákladů. Kromě toho byly organizovány semináře v Košicích, Plzni, Ústí nad Labem a v Praze.

Pro období devadesátých let je typický razantní nástup informačních technologií ve výuce chemie, který výrazně ovlivňuje zaměření konferencí, seminářů, kurzů a dalších aktivit odborné skupiny. Sekce odborné skupiny jako součásti sjezdů chemických společností přestává být jedinou aktivitou. Pravidelné konference a semináře didaktiků chemie se od počátku devadesátých let začínají konat v Hradci Králové, Brně, Praze, Ostravě nebo Plzni. Boom v oblasti výukových aplikací informačních a kominikačních technologií pokračuje i v tomto desetiletí.

Na činnosti odborné skupiny se v průběhu její historie podílela řada významných odborníků z vysokých škol, výzkumných a vědeckých institucí, ale i pedagogů ze základních a středních škol. Kromě těch, kteří stanuli v čele odborné skupiny jmenujme alespoň dlouholeté členy a spolupracovníky výboru prof. RNDr. Eduarda Pachmanna, DrSc., doc. RNDr. Jiřího Banýra, CSc., prof. RNDr. Jindřicha Hellberga, DrSc., ze slovenských kolegů prof. RNDr. Otto Tomečka, CSc. a doc. RNDr. Ladislava Smika, CSc.

Od konce 90. let 20. století až do současnosti se odborná skupina Chemické vzdělávání ČSCH aktivně podílí na dění v oblasti chemického vzdělávání u nás i v zahraničí. Výbor odborné skupiny se schází ve víceméně pravidelných intervalech třikrát až pětkrát za rok a řeší aktuální otázky svého oboru.

V současnosti se odborná skupina Chemické vzdělávání zaměřuje ve své činnosti především na tyto oblasti:

 • Spoluúčast na pořádání mezinárodních konferencí a seminářů chemického vzdělávání; každoročně jsou v součinnosti se slovenskou odbornou skupinou SCHS organizovány minimálně dvě konference – jedna v České republice a druhá na Slovensku. V r. 2000 a 2007 se podílela na organizaci dvou evropských konferencí – IOSTE for Central and Eastern European Countries a Eurovariety in Chemistry Education.
 • Aktivní účast členů skupiny na evropských a světových konferencích a sympoziích organizací DivChEd EuCheMS, IOSTE, ESERA, ICASE, IGIP a dalších.
 • Pravidelné každoroční zorganizování jedné až dvou akcí pro všechny členy odborné skupiny (exkurze do chemických závodů, semináře pro vyučující chemie, přednášky a diskuse k aktuálním otázkám chemického vzdělávání aj.).
 • Spolupráce v rámci vysokých škol při přípravě a realizaci nově akreditovaných studijních programů učitelství chemie na přírodovědeckých a pedagogických fakultách, a to studia bakalářského, magisterského a doktorského.
  Odborná skupina Chemické vzdělávání se od poloviny 90. let výrazně angažovala v procesu akreditace doktorského studia, zaměřeného na výuku chemie. Toto úsilí bylo završeno v roce 2003 získáním akreditace doktorského studia pro obor Vzdělávání v chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V roce 2007 dosáhla akreditace doktorského studia pro obor Didaktika chemie Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci.
  Odborná skupina participuje na doktorském studiu také organizací mezinárodních seminářů pro doktorandy, které proběhly dosud v Praze, Trnavě, Ostravě a Bratislavě.
 • Spolupráce s rezortními ústavy MŠMT ČR – VÚP, NÚOV a ÚIV-CERMAT při tvorbě nových vzdělávacích programů, maturitních zkoušek, publikací a dalších materiálů pro výuku chemie; vedení přednášek a seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů chemie ZŠ a SŠ.
 • Spoluúčast při přípravě úloh chemické olympiády, na realizaci obvodních a oblastních kol olympiády i na přípravě a organizaci celostátního kola CHO kategorie A a E.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.